wideodomofony
UBEZPIECZENIA dla firm
Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiam, pogrupowane w tematyczne bloki UBEZPIECZENIA, które posiadamy w ofercie. W przypadku wątpliwości bądź pytań proszę o kontakt telefoniczny – 24 366 62 20 lub wypełnienie formularz kontaktowego (przejdź do formularza).

1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – najlepszych Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 • ubezpieczenie OC, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, zgodnie z zapisami USTAWYz dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.)
 • ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie zapewniające Państwu zabezpieczenie  przed finansową stratą  np. w przypadku kradzieży samochodu, kolizji, ognia czy powodzi, oraz pozostałych ryzyk. Zakres ubezpieczenia możecie Państwo wybrać o oparciu o swoje potrzeby i wysokość składki.
 • ubezpieczenie NW, dla kierowców i pasażerów
 • ubezpieczenie Assistance, z zakresem ochrony Polska, Europa, Świat.
 • Zielona Karta (OC za szkody spowodowane poza granicami RP)
 • Pakiety Ubezpieczeniowe

2. Ubezpieczenia majątkowe dla Firm:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku,
 • ubezpieczenie utraty zysku,
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i rozbicia

3. Ubezpieczenia OC dla Firm:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia,
 • ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy,
 • ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości,
 • ubezpieczenie OC najemcy ruchomości,
 • ubezpieczenie OC za szkody w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
 • ubezpieczenie OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym,
 • ubezpieczenie OC organizatora imprez,
 • ubezpieczenie OC za podwykonawców ubezpieczającego,
 • ubezpieczenie OC za szkody w mieniu przejętym w celu wykonania usługi,
 • ubezpieczenie OC wzajemnej,
 • ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowania rzeczy ruchomych,
 • ubezpieczenie OC przedsiębiorcy budowlanego,
 • ubezpieczenie OC zarządcy drogi publicznej,
 • ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej,
 • ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z połączeniem produktu wadliwego z innym produktem,
 • ubezpieczenie OC za koszty usunięcia produktu wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad,
 • ubezpieczenie OC za czyste straty finansowe.

4. Ubezpieczenia transportowe dla Firm:

 • OCP, OC Spedytora,

5. Ubezpieczenia finansowe dla Firm:

 • gwarancja zapłaty wadium, gwarancja dobrego wykonania kontraktu, gwarancja należytego wykonania umowy, gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek, gwarancja zwrotu zaliczki
 • ubezpieczenia wypadkowe dla Firm
 • ubezpieczenia turystyczne dla Firm
 • ubezpieczenia zdrowotne dla Firm
 • ubezpieczenia techniczne i inżynieryjne dla Firm

6. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE

 • ubezpieczenia NNW,
 • ubezpieczenia Ochrony Prawnej.
 • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej,
 • ubezpieczenia budynków, budowli,
 • maszyn i urządzeń wchodzących w skład przedsiębiorstwa, od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem rabunku dewastacji.

7.  UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY

 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie

8. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

 • erminowe ochrona ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia grupowe

Zapytaj o indywidualną ofertę ubezpieczenia (przejdź do formularza).